Přehled objednávky Vysypat košík

Datum doručení Nevybráno
Doba zapůjčení Nevybráno
Vybraný balíček Nevybráno
HOP boxy navíc Nevybráno
Dodatečné zboží Nevybráno
Zapůjčení dodávky
Pomocník
Cena balíčku
Cena dodatečného zboží
Cena dopravy
Cena za schody
Cena kauce
(Platba hotově při převzetí)
Slevový kupón
Cena celkem

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky k pronájmu věcí movitých ve vlastnictví společnosti Adhock s.r.o. (provozovatel internetového obchodu SmartHOP.cz)

1. Použitelnost Obchodních podmínek

Tyto Obchodní podmínky se vztahují na všechny uzavřené smlouvy o pronájmu mezi společností Adhock s.r.o. (provozovatel internetového obchodu SmartHOP.cz ) jako pronajímatelem (dále jen „pronajímatel“ nebo „společnost SmartHOP “) a fyzickou nebo právnickou osobou jako nájemcem (dále jen „smlouva“), jejichž předmětem je pronájem věcí movitých (dále jen „zboží“) ve vlastnictví pronajímatele a tvoří jejich nedílnou přílohu. Před uzavřením smlouvy tyto obchodní podmínky spolu s návrhem smlouvy tvoří návrh na uzavření smlouvy a představují vůli pronajímatele od samého počátku jednání o uzavření smlouvy. Osoba jednající se společností SmartHOP o uzavření smlouvy se do okamžiku uzavření smlouvy považuje za zájemce. Uzavřením smlouvy současně nájemce potvrzuje znalost těchto obchodních podmínek a souhlas s jejich obsahem při vědomí toho, že obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran smlouvy. Závazný obsah smluvního vztahu mezi pronajímatelem a nájemcem tak tvoří pouze smlouva vč. těchto obchodních podmínek, ohledně které smluvní strany jejím uzavřením současně dávají najevo, že obsahuje veškeré ujednané náležitosti, pokud se smluvní strany výslovně písemně nedohodly jinak.

2. Vznik pronájmu

Smlouva, jejímž předmětem je pronájem zboží (dále jen „předmět nájmu“) vzniká dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti:
- převzetím předmětu nájmu v okamžiku doručení a podepsáním předávacího protokolu
- při osobním vyzvednutí předmětu nájmu u společnosti SmartHOP a podepsáním předávacího protokolu
Nájemce ve smlouvě svým podpisem potvrdí převzetí vybavení a složení vratné zálohy splatné při převzetí vybavení. Vratná záloha může být složena v hotovosti nebo platbou on-line skrze platební bránu GoPay.

3. Závaznost nabídek

3.1. Pokud není společností SmartHOP výslovně písemně uvedeno jinak, pronajímatel si vyhrazuje právo nabídku odvolat, ledaže je v konkrétní a adresné písemné nabídce uvedena doba její platnosti (závaznosti) a zájemce před uplynutím takto stanovené lhůty konkrétní nabídku společnosti SmartHOP prostřednictvím doručení jím podepsané smlouvy pronajímateli přijme. Pokud není doba platnosti v nabídce uvedena, příp. nedošlo k jejímu přijetí, jsou všechny nabídky, zakázky, objednávky a dotazy na pronájem zboží společnosti SmartHOP závazné teprve okamžikem jejich písemného potvrzení společností SmartHOP na příslušné listině, nebo okamžikem dodání, případně rezervování nabízeného, či objednaného zboží zákazníkovi.

3.2. Obsah propagačních a obchodních materiálů používaných společností SmartHOP, tj. např. formuláře, katalogy a ceníky nejsou pro společnost SmartHOP závazné, pokud tak není konkrétní smlouvou výslovně stanoveno nebo pokud smlouva neobsahuje takový výslovný odkaz. Za nesprávnosti nebo odchylky týkající se údajů o ceně, nesprávnosti vyobrazení, kreseb, jakož i za nesprávnosti údajů o rozměrech a hmotnostech zboží obsažené v nabídkách, reklamách či katalozích distribuovaných společností SmartHOP nebo ve formulářích o potvrzení doručení poptávky zájemce na pronájem zboží, tedy ve všech fázích předcházejících případnému uzavření smlouvy, nenese společnost SmartHOP odpovědnost.

4. Rezervace zboží, storno

4.1. U společnosti SmartHOP je možné rezervovat zboží, o jehož pronájem má zájemce zájem. Rezervace zboží se uskuteční tak, že při uzavření smlouvy o pronájmu zboží se určí období, na které se rezervace předmětu nájmu vztahuje, a termín, kdy musí být předmět nájmu pro nájemce u pronajímatele k dispozici resp. nájemníkem od pronajímatele převzat. Skutečnost, že nájemce nepřevezme rezervovaný předmět nájmu ve stanovený termín nebo na sjednané období, nezbavuje zákazníka povinnosti zaplatit sjednané nájemné v plné výši a za celou dobu, po kterou pro něj byl předmět nájmu rezervován.

4.2. Aniž by bylo dotčeno výše uvedené, může nájemce zrušit rezervaci předmětu nájmu, nejpozději 3 dny před převzetím zboží k nájmu. Zrušení rezervace předmětu nájmu musí být nájemcem učiněno e-mailem a k okamžiku dle předchozí věty doručeno pronajímateli s tím, že současně se zrušením rezervace předmětu nájmu je nájemce povinen společnosti SmartHOP uhradit tzv. stornovací poplatek kalkulovaný ve výši:
- 25% sjednaného nájemného, jestliže zruší rezervaci v době mezi 59. a 30. dnem před smluvně stanoveným termínem převzetí předmětu nájmu,
- 50% sjednaného nájemného, jestliže zruší rezervaci v době mezi 29. a 7. dnem před smluvně stanoveným termínem převzetí předmětu nájmu,
- 75% sjednaného nájemného, jestliže zruší rezervaci v době kratší než 7 dní před smluvně stanoveným termínem převzetí předmětu nájmu.

5. Ukončení smlouvy

5.1. Nájem se uzavírá na sjednanou dobu určitou – doba trvání je uvedena v přísl. smlouvě. Nájem zaniká zejména vydáním (vrácením či odebráním) předmětu nájmu pronajímateli anebo odstoupením pronajímatele od smlouvy. Před uplynutím sjednané doby nájmu je společnost SmartHOP oprávněna od smlouvy jednostranně odstoupit v případě, má-li pronajímatel podezření, že v důsledku trvání smlouvy a dispozice s předmětem nájmu může pronajímateli vzniknout škoda či jiná újma, nebo v případě zahájení insolvenčního řízení proti nájemci, při přerušení či zastavení podnikatelské činnosti nájemce, nebo v případě vstupu nájemce do likvidace – smlouva rovněž zaniká s účinky ex nunc v případě smrti nájemce. Společnost SmartHOP je dále oprávněna od smlouvy odstoupit v případě prodlení s úhradou kauce ve smyslu článku 8 těchto obchodních podmínek anebo v případě prodlení nájemce s vrácením předmětu nájmu. Účinky odstoupení nastávají okamžikem zaslání e-mailu o odstoupení od smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok společnosti SmartHOP na úhradu sjednaného nájemného resp. jeho alikvótní části za dobu trvání nájmu, ani nárok na náhradu škody, úhradu nákladů a úroků vzniklých v souvislosti s trváním nájmu, a to i za dobu časově následující po odstoupení od smlouvy, a to až do okamžiku vrácení předmětu nájmu zpět do dispozice společnosti SmartHOP. Veškeré případy, kdy je pronajímatel oprávněn od smlouvy odstoupit, se současně považují za případy podstatného porušení smlouvy nájemcem.

5.2. V případě odstoupení od smlouvy, resp. v případě prodlení s vrácením předmětu nájmu zpět pronajímateli je společnost SmartHOP oprávněna kdykoli, a to i bez předchozího oznámení, odebrat předmět nájmu nájemci, resp. osobě, u které se nachází. Nájemce je povinen poskytnout společnosti SmartHOP potřebnou součinnost tak, aby předmět nájmu mohl být společností SmartHOP převzat nejpozději ve lhůtě do 2 dnů od data odstoupení od smlouvy. Nájemce souhlasí, aby si společnost SmartHOP zjednala přístup k předmětu nájmu. Jakákoliv odpovědnost společnosti SmartHOP za škodu, která příp. vznikne nájemci v souvislosti s ukončením smlouvy, resp. odebráním zboží, je vyloučena.

6. Odpovědnost

V případě porušení podstatné smluvní nebo jiné povinnosti se odpovědnost společnosti SmartHOP omezuje na náhradu skutečné a předvídatelné škody, nejvýše však do hodnoty celkové výše nájemného za předmět nájmu dle smlouvy; náhrada ušlého zisku je vyloučena. V případě vady předmětu nájmu (vzniklé předchozím pronájmem zboží), nebo v případě že zájemcem/nájemcem objednané zboží není k dispozici skladem, společnost SmartHOP si vyhrazuje právo na dodání jiného předmětu nájmu obdobných parametrů. V případě vzniku odpovědnosti společnosti SmartHOP za škodu vzniklou nájemci v souvislosti s pronájmem zboží se plnění z titulu odpovědnosti za škodu ve svém souhrnu omezuje maximální částkou kalkulovanou ve výši sjednaného nájemného dle smlouvy.

7. Nájemné

7.1. Nájemné uvedené v katalogu společnosti SmartHOP je stanoveno na bázi týdenní sazby; z tohoto způsobu určení nájemného vychází i nájemné sjednané ve smlouvě, které smluvní strany zavazuje. V případě překročení sjednané doby pronájmu vzniká společnosti SmartHOP nárok na zaplacení smluvní pokuty dle článku 16 těchto obchodních podmínek. Nájemné uvedené v katalogu, resp. ve smlouvě, zahrnuje DPH, pokud není uvedeno jinak, ale nezahrnuje údržbu a dopravu. Povinnost úhrady nájemného vzniká za každý kalendářní týden užití předmětu nájmu, tj. i za dny pracovního volna a pracovního klidu. Nájemce je povinen zaplatit sjednané nájemné před faktickým předáním zboží k nájmu. Společnost SmartHOP si vyhrazuje právo jednostranným rozhodnutím měnit cenovou politiku a upravit výši nájemného, jestliže se změní faktory rozhodné pro kalkulaci výše nájemného – to se nevztahuje na již uzavřené smlouvy. K těmto faktorům patří, mimo jiné, změna cen přepravného, dovozních a vývozních cel, nebo jiných odvodů a/nebo daní v tuzemsku a cizině, mezd, platů, sociálních nákladů a změny směnného kurzu. Rozhodnutí společnosti SmartHOP o změně nájemného z výše uvedených důvodů společnost SmartHOP promítne do nově uzavíraných smluv a ceníků.

8. Kauce

Nebylo-li písemně dohodnuto jinak, je nájemce povinen uhradit za každý pronájem věci kauci ve výši uvedené ve smlouvě. Kauce je společností SmartHOP stanovena ve výši přiměřeně odpovídající době nájmu a přibližné (prodejní) hodnotě předmětu nájmu. Má-li nájemce zájem prodloužit smlouvu, je povinen nejpozději v den skončení smlouvy složit novou kauci resp. doplnit kauci na výši sdělenou mu společností SmartHOP. V případě, že zákazník neuhradí, resp. nedoplní kauci v termínu dle předchozí věty a ve výši určené společností SmartHOP, je společnost SmartHOP oprávněna jednostranně odstoupit od smlouvy, aniž by tím bylo dotčeno její právo na náhradu škody, příp. smluvní pokutu za prodlení s vrácením předmětu nájmu. Nájemce bere na vědomí, že kauce není účelově určena jako záloha na nájemné. Ke dni ukončení smlouvy je společnost SmartHOP oprávněna zúčtovat kauci proti svým pohledávkám za nájemcem existujícím ke dni skončení nájmu, a to ve vztahu ke všem smluvním vztahům existujícím ke dni zúčtování mezi společnosti SmartHOP a nájemcem. Budou-li ze strany zákazníka veškeré závazky vyplývající ze smlouvy o pronájmu zboží řádně a včas uhrazeny, bude složená kauce neprodleně zákazníkovi vrácena, příp. vrácena v části zbývající po čerpání (započtení) všech pohledávek pronajímatele za nájemcem. Záznam o uhrazení kauce bude součástí Předávacího protokolu. Kauce se hradí v hotovosti či bezhotovostně dle rozhodnutí společnosti SmartHOP.

9. Kontrola

Za účelem vyloučení pochybností / nedorozumění je nájemce povinen zkontrolovat předmět nájmu bezodkladně při jeho převzetí. Vyskytnou-li se na předmětu nájmu vady, nedostatky nebo má-li nájemce stížnosti, je povinen:

 1. ihned e-mailem kontaktovat společnost SmartHOP. Převzetím zboží nájemce dává na vědomí, že zboží náležitě prohlédl a shledal jej za bezvadné – za případné vady zjistitelné při kontrole, které nebyly před okamžikem převzetí zboží nájemcem vytknuty, pronajímatel neodpovídá. Okamžikem převzetí zboží současně přechází na nájemce nebezpečí škody na zboží, a to až do doby opětovného převzetí zboží pronajímatelem po skončení nájmu.
 2. Musí-li být předmět nájmu z pokynu pronajímatele přivezen přepravcem společnosti SmartHOP příp. třetí osobou zpět do společnosti SmartHOP , bude zkontrolován tam. Převzetí předmětu nájmu k přepravě přepravcem společnosti SmartHOP nebo třetí osoby se za takovou kontrolu nepovažuje. Bude-li zjištěna škoda, ztráta, opomenuté čištění nebo špatné zabalení, aniž by byl při tom nájemce přítomen, je výsledek kontroly společnosti SmartHOP závazný i pro nájemce. Společnost SmartHOP provede kontrolu a vyrozumí o jejím výsledku nájemce do deseti dnů (víkendy a svátky nepočítaje) poté, co bude předmět nájmu vrácen zpět společnosti SmartHOP . Společnost SmartHOP může pak zařídit neprodlenou opravu nebo výměnu a vyúčtovat nájemci všechny s tím související náklady.

10. Škoda a/nebo ztráta.

 1. Škody, které na předmětu nájmu vzniknou během doby pronájmu (tj. od okamžiku přechodu nebezpečí škody), musejí být nájemcem písemně e-mailem ohlášeny společnosti SmartHOP bezodkladně po jejich zjištění, nejpozději však do 48 hodin od jejich vzniku – nahlášeny musí být veškeré případy poškození, ztráty nebo zničení předmětu nájmu. Nájemce je povinen nahradit škodu vzniklou na předmětu nájmu. Náhrada škody bude kalkulována
 1. ve výši odpovídající časové hodnotě předmětu nájmu ke dni vzniku škody, tj. ve výši aktuální pořizovací ceny totožného, nebo obdobného zboží snížené o účetní odpisy. Kromě této odpovědnosti nese nájemce odpovědnost za všechny další škody, které v souvislosti s poškozením a/nebo ztrátou předmětu nájmu vzniknou společnosti SmartHOP .
 1. V případě, že po ztrátě předmětu nájmu a zaplacení časové hodnoty předmětu nájmu nájemcem dle předchozího odstavce dojde k následnému nálezu a vrácení předmětu nájmu zpět společnosti SmartHOP, je nájemce povinen zaplatit nájemné za celou dobu, po kterou bylo zboží mimo dispozici a kontrolu společnosti SmartHOP. Tato částka bude odečtena od nájemcem zaplacené časové hodnoty předmětu nájmu; případný zůstatek bude nájemci vyplacen bez zbytečného odkladu.
 2. Společnost SmartHOP neodpovídá za škody, které vznikly nájemci nebo třetí osobě v souvislosti s užitím předmětu nájmu, s výjimkou případu zákonné odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. Avšak odpovědnost pronajímatele se omezuje na náhradu skutečné předvídatelné škody; pro zproštění se odpovědnosti platí dotčená ustanovení občanského zákoníku. Nájemce je povinen poskytnout společnosti SmartHOP náležitou součinnost při obraně proti nárokům uplatněných třetími osobami vůči společnosti SmartHOP z titulu škod způsobených v souvislosti s užíváním předmětu nájmu nájemcem.
 3. Společnost SmartHOP prohlašuje, že v zákonem stanovených případech sjednala a uzavřela zákonné pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. Nájemce je v případě způsobení škody třetí osobě v souvislosti s užitím předmětu nájmu povinen uhradit případné nároky, jež nejsou kryty pojistným plněním, a to zejména:
  - nároky třetích osob na náhradu škody, která je obecně hrazena pojišťovnou z titulu výše uvedené pojistné smlouvy, avšak v konkrétním případě je dána výluka z pojistného plnění (např. způsobení škody při řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu, nebo omamných látek, apod.)
  - spoluúčast ve výši uvedené v pojistné smlouvě
  - škody nebo následky škod na podzemních nebo nadzemních vedeních nebo kabelech.
 4. Bez ohledu na zavinění odpovídá nájemce společnosti SmartHOP za škodu vzniklou ztrátou, odcizením, zničením, nebo poškozením předmětu nájmu, jeho součástí a/nebo příslušenství. Nájemce se zavazuje učinit veškerá preventivní opatření proti krádeži předmětu nájmu za účelem splnění primární povinnosti vrátit předmět nájmu zpět společnosti SmartHOP ve stavu, v jakém jej od společnosti SmartHOP do pronájmu převzal.

11. Posudek

Náklady spojené se zpracováním znaleckého posudku vyhotoveného na žádost společnosti SmartHOP za účelem stanovení výše škody, nákladů na opravu a/nebo uvedení předmětu nájmu do původního stavu (stav při převzetí předmětu nájmu nájemcem) nese nájemce.

12. Použití a údržba

Nájemce se zavazuje vrátit předmět nájmu společnosti SmartHOP ve sjednaném termínu a ve stavu, v jakém se nacházel při jeho převzetí nájemcem. Nájemce je povinen vrátit předmět nájmu čistý a zabalený stejným způsobem jako při jeho převzetí. V případě nedostatečného vyčištění předmětu nájmu budou nájemci vyúčtovány náklady spojené s čištěním předmětu nájmu (dle ceníku pronajímatele).

13. Povinnosti nájemce

Nájemce se zavazuje odmítat jakékoliv nároky týkající se předmětu nájmu uplatněné třetími osobami vůči nájemci či společnosti SmartHOP. O takovýchto ze strany třetích osob vznesených nárocích se nájemce zavazuje bezodkladně informovat emailem společnost SmartHOP. Nájemce však vždy odpovídá za případnou škodu vzniklou na předmětu nájmu sám, bez ohledu na to, kdo škodu způsobil. Nájemce je oprávněn předmět nájmu přepravit nebo nechat přepravit výlučně na adresu uvedenou ve smlouvě. Nájemce a/nebo třetí osoba jsou povinni neprodleně informovat společnost SmartHOP o jakémkoliv právním jednání, v důsledku kterého by movité a/nebo nemovité věci nájemce a/nebo třetí osoby, případně předmět nájmu mohly být zabaveny a/nebo v důsledku kterého by jakýmkoli způsobem mohla být omezena a/nebo dotčena vlastnická práva společnosti SmartHOP k předmětu nájmu.

14. Pokuty a daně

Nájemce se zavazuje zaplatit veškeré náklady, případně pokuty, které vyplynou, nebo budou uloženy v souvislosti s užíváním předmětu nájmu nájemcem a/nebo třetí osobou.

15. Vrácení

Nebude-li předmět nájmu vrácen společnosti SmartHOP ke dni ukončení trvání smlouvy, je nájemce povinen zaplatit společnosti SmartHOP smluvní pokutu ve výši týdenní sazby nájemného s přirážkou 25 % týdenní sazby nájemného, a to poměrně za každý den prodlení nájemce s vrácením předmětu nájmu společnosti SmartHOP až do dne fyzického vrácení předmětu nájmu pronajímateli. V dalším platí § 2320 odst. 1 občanského zákoníku. Pro účely úhrady smluvní pokuty je společnost SmartHOP oprávněna čerpat kauci ve smyslu článku 8 těchto obchodních podmínek až do její plné výše. O předání a převzetí předmětu nájmu bude sepsán předávací protokol.

16. Dovoz a odvoz

 1. Společnost SmartHOP dodává předmět nájmu výlučně do výšky na úrovni přízemí, pokud nebude ve smlouvě uvedeno jinak. Nájemce je povinen zajistit, aby ve sjednaném místě a termínu dodávky předmětu nájmu byla přítomna osoba zmocněná nájemcem k převzetí předmětu nájmu. V opačném případě je společnost SmartHOP oprávněna odvézt předmět nájmu zpět. Náklady takto vzniklé nese nájemce. V případě sporu o to, zda předmět nájmu byl společností SmartHOP dodán řádně a včas, nese důkazní břemeno opaku nájemce.
 2. Ve sjednaný den odvozu předmětu nájmu musí být předmět nájmu připraven k převzetí společností SmartHOP, tj. vyčištěný, urovnaný a shromážděný na úrovni přízemí, pokud nebude ve smlouvě uvedeno jinak. Nebude-li předmět nájmu připraven k přepravě řádně a včas, je nájemce povinen uhradit společnosti SmartHOP dodatečně vzniklé náklady. Tyto náklady se nahrazují částkou ve výši odpovídající součtu nájemného za jeden den a dodatečných nákladů na dopravu předmětu nájmu.

17. Úhrada nájemného

Není-li sjednáno ve smlouvě jinak, probíhá úhrada nájemného před předáním předmětu nájmu a to buď prostřednictvím platební brány v eshopu společnosti SmartHOP a nebo úhradou bankovním převodem na účet společnosti SmartHOP. Neuhradí-li nájemce fakturu ve lhůtě splatnosti, ocitá se v prodlení. Totéž platí, jestliže vlivem nedostatečných finančních prostředků nebo vlivem jiného pochybení na straně nájemce nedojde k včasné úhradě nájemného. V případě výše uvedeného prodlení je společnost SmartHOP oprávněna od nájemní smlouvy odstoupit a předmět nájmu neprodleně odebrat. Všechny náklady a škody vzniklé tímto společnosti SmartHOP je povinen uhradit zákazník.

18. Prodlení nájemce

Jestliže nájemce neuhradí sjednané nájemné ve stanovené lhůtě, příp. v blíže sjednané lhůtě, je v prodlení. V tomto případě vzniká společnosti SmartHOP , aniž by o prodlení musela nájemce informovat, nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení, jakož i na úhradu všech nákladů vynaložených na soudní a/nebo mimosoudního vymáhání pohledávky. Lhůta pro reklamaci faktury činí 10 dní od data jejího vystavení. Bez písemného souhlasu společnosti SmartHOP není nájemce oprávněn k započtení vzájemných pohledávek a/nebo k pozastavení svých plateb.

19. Spory

Všechny spory, které vzniknou na základě nebo ze smlouvy uzavřené se společností SmartHOP, budou rozhodovány věcně příslušným soudem podle českého práva. V případě, že smlouvu uzavřely na obou stranách podnikatelé, sjednává se místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 1, ledaže zákon staví příslušnost výlučnou (§ 89a občanského soudního řádu).

20. Aplikace zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Práva a povinnosti smluvních stran při uzavření smlouvy se řídí smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou přílohou smlouvy; ustanovení těchto obchodních podmínek se přiměřeně aplikuje i na jednání společnosti SmartHOP a zájemce o uzavření smlouvy učiněné před uzavřením smlouvy, resp. do ukončení jednání o uzavření smlouvy. Žádná ze stran smlouvy tudíž není oprávněna a nebude odkazovat na vzájemné obchodní zvyklosti. Ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) se použijí pouze v záležitostech smlouvou a/nebo obchodními podmínkami neupravených. Pro odstranění případných pochybností se na jednání před uzavřením smlouvy, resp. do ukončení jednání o uzavření smlouvy dohodou stran nepoužijí následující ustanovení OZ: § 1729 OZ, § 1732 odst. 2 NOZ, § 1740 odst. 3 NOZ, § 1751odst. 2 NOZ, § 1765-§ 1766 NOZ, § 1793-§ 1794 NOZ, § 2208 NOZ, § 2318 NOZ, § 2320 odst. 1 OZ a § 2317 NOZ.

21. Změna obchodních podmínek

Společnost SmartHOP si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky nahradit novými obchodními podmínkami, které se stanou součástí nových smluv, čímž nastává jejich účinnost a závaznost.

GoPay ikona 1 GoPay ikona 1 GoPay ikona 1 GoPay ikona 1 GoPay ikona 1 GoPay ikona 1 GoPay ikona 1 GoPay ikona 1
SmartHOP pobočky: Praha | Hradec Králové | Pardubice |